Καθορισμός Στόχων και Αποτελεσματικότητα

Οι στόχοι και ο καθορισμός τους είναι μια μεταβλητή που έχει ερευνηθεί αρκετά και που συνδέεται με τη συμπεριφορά που εκδηλώνει κάποιος προκειμένου να επιτύχει τους στόχους που θέτει. Η στοχοθέτηση (goal setting) αποτελεί μια τεχνική που χρησιμοποιείται στον αθλητισμό και περιλαμβάνει την επιλογή συγκεκριμένων στόχων που το άτομο επιδιώκει να πετύχει. Το σημαντικό εδώ είναι οι στόχοι των παιδιών να είναι αποδεκτοί από τα ίδια και να μην επιβάλλονται αποκλειστικά από άλλους.  Το κίνητρό τους να είναι ο ίδιος ο στόχος και όχι μια εξωτερική ανταμοιβή (π.χ. υλικό όφελος).

Αποτελεσματικότεροι στόχοι είναι οι στόχοι που προσανατολίζονται στην εκτέλεση και όχι στο αποτέλεσμα (π.χ. πόσα γκολ έβαλε κάποιο παιδί). Οι στόχοι εκτέλεσης και απόδοσης, δηλαδή η επίδοση του παιδιού-αθλητή ανεξαρτήτως αποτελέσματος, επιτρέπουν περισσότερο έλεγχο από το παιδί και είναι δυνατόν να ενισχυθούν περισσότερο. Επίσης, οι στόχοι της διαδικασίας, δηλαδή οι συγκεκριμένες συμπεριφορές που εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού ή μιας προπόνησης αποτελούν έναν άλλο αθλητικό στόχο. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι στόχοι αποτελέσματος είναι αυτοί που προξενούν το μεγαλύτερο άγχος στα παιδιά.

Η στοχοθέτηση εν τέλει μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά των αθλητών και τις προσπάθειες του παιδιού για μάθηση. Έτσι, ο καθορισμός των στόχων είναι σε θέση να επηρεάσει τη θετική στάση και τη διάθεση των παιδιών για μάθηση.

Ένας πολύ σημαντικός ρόλος των προπονητών και των γυμναστών είναι να βοηθούν τα παιδιά να καθορίζουν στόχους και να τους επιτυγχάνουν. Οι στόχοι αυτοί ειναι καλό να είναι βραχυπρόθεσμοι γιατί έτσι αυξάνεται η ανατροφοδότηση και αυτοεκτίμηση του παιδιού. Ακόμα, οι στόχοι είναι σημαντικό να είναι ρεαλιστικοί και σταδιακά να οδηγούν στην επιτυχία, ούτως ώστε να αυξηθεί το επίπεδο των προσδοκιών, αλλά και σχετικά δύσκολοι, προκειμένου να παρακινήσουν το μαθητή να προσπαθήσει περισσότερο. Οι μη ρεαλιστικοί στόχοι, είτε πολύ χαμηλότεροι είτε πολύ υψηλότεροι, έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς μειώνουν τις προσδοκίες των μαθητών και ενδέχεται να τους οδηγήσουν σε αρνητική στάση απέναντι στη μάθηση και την απόδοση.

Ας θυμόμαστε ότι ο καθορισμός των στόχων μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της προπόνησης αλλά και την απόδοση των αθλητών.